Mezinárodní vědecká historická konference se uskutečnila v RSVK v Praze

Mezinárodní vědecká historická konference se uskutečnila v RSVK v Praze

Ve dnech 13 – 14. září 2018 se v Ruském středisku vědy a kultury v Praze konala mezinárodní vědecká konference „SSSR a Československo ve XX. století: hlavní události a výzvy epochy“. Akce byla organizována Zastupitelstvím Rossotrudničestva v ČR ve spolupráci s Fakultou státního řízení Moskevské státní univerzity M. Lomonosova a Centrem euroasijských studií Ruské státní sociální univerzity (RGSU, pobočka v Minsku). Konference se zúčastnili vědci, spisovatelé, novináři a veřejní činitelé z Běloruska, Ruska, Slovenska a Česka.

Dne 13. září se v Křišťálovém sále RSVK v Praze konal kulatý stůl „Obraz Ruska v Česku/ Obraz Česka v Rusku: historie a současnost“, jehož se zúčastnili ruští a čeští novináři P. Procházková (Lidové noviny), O. Soukup (Hospodářské noviny), J. Rychetský (Parlamentní listy), V. Sněgirev (Rossijskaja gazeta), A. Pankin (VGTRK) a rovněž zástupce ruské národnostní menšiny v Radě pro záležitosti národnostních menšin A. Kelin, historik J. Borisjonok, a politolog Š. Kotrba. Celou akci moderoval zástupce vedoucího Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR O. Soloduchin.

Účastníci kulatého stolu projednali zvláštnosti historického vývoje ruského a českého národa. Mnozí vystupující dospěli k názoru, že důležitým faktorem, který měl vliv na vzájemné chápání, byl rozdíl ve vnímání světa velkými a malými národy. Š. Kotrba rovněž zdůraznil klamnost podoby slovanských jazyků, z nichž každý ve skutečnosti vytváří svůj „obraz světa“. J. Rychetský a A. Kelin podtrhli negativní roli části politiků, kteří se snaží rozdělit a rozeštvat národy mezi sebou.

Dne 14. září se konala konference „SSSR a Československo ve XX. století: hlavní události a výzvy epochy“. Účastníky pozdravil mimořádný a zplnomocněný velvyslanec RF v ČR Alexandr Zmejevskij, který podtrhl důležitost uchovávání vzpomínek na historii a rovněž nutnost nedopustit překrucování událostí minulých let.

Poté zaměstnanec oddělení mezinárodních vztahů Kanceláře prezidenta ČR P. Pirunčík přednesl pozdrav prezidenta M. Zemana, ve kterém upozorňuje na důležitost studia historie pro stanovení rovnoprávných vztahů mezi národy.

Náměstek vedoucí Rossotrudničestva M. Brjuchanov pozdravil přítomné jménem vedoucí Federální agentury pro záležitosti SNS, krajanů žijících v zahraničí a mezinárodní humanitární spolupráci E. Mitrofanové, která popřála účastníkům úspěšný průběh konference.

V rámci plenárního zasedání hosté vyslechli dvě vystoupení: proděkana Fakulty státního řízení Moskevské státní univerzity M. Lomonosova A. Polunova „RUSKO, AMERIČTÍ RUSÍNI A PLÁNY VYTVÁŘENÍ NÁRODŮ V ČESKU: K DĚJINÁM POLITICKÝCH PROJEKTŮ V OBDOBÍ PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY“,  bývalého ministra zahraničních věcí SSSR B. Pankina „DRUHÉ OSVOBOZENÍ EVROPY“, věnované událostem konce 80. začátku 90. let XX. století.

První sekce konference byla věnována událostem, spojeným s Mnichovskou smlouvou roku 1938, která se stala úvodem ke Druhé světové válce. Byly vyslechnuty referáty kandidáta historických věd, docenta Polocké státní univerzity A. Šiškova ŠLECHTIC VITEBSKÉ GUBERNIE, ARMÁDNÍ GENERÁL ČSR S.N. VOJCECHOVSKIJ V OBDOBÍ MNICHOVA A BĚHEM DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY: OSUDY ANTIKAPITULANTA, doktora filozofie, profesora, zaměstnance Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR V. Smetany

SOVĚTSKÝ SVAZ A OTÁZKA POMOCI OHROŽENÉMU ČESKOSLOVENSKU V ROCE 1938, doktora historických věd, vedoucího Centra euroasijských studií RGSU (pobočka v Minsku), profesora katedry právních disciplín pobočky RGSU v Minsku (Minsk, Bělorusko) K. Ševčenka  KARPATSKÉ ECHO MNICHOVA-1938 JAKO KATALIZÁTOR ETNOKULTURNÍHO INŽENÝRSTVÍ:OD PODKARPATSKÉ RUSI KE KARPATSKÉ UKRAJINĚ, kandidáta historických věd, docenta Fakulty historie MSU M. Lomonosova (Moskva, RF) J.  Borisjonka ČESKOSLOVENSKO VE STRATEGICKÝCH PLÁNECH POLSKÉ DIPLOMACIE V ROCE 1938: ZVLÁŠTNOSTI ZAMĚŘENÍ ČINNOSTI MINISTRA ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ J: BEKA.

Druhá sekce obsáhla širokou škálu událostí druhé poloviny XX. století. Byly vyslechnuty následující referáty: doktora filozofie, profesora Univerzity J.A. Komenského (Bratislava, Slovensko) J. Vaculíka REEMIGRACE ČECHŮ Z ÚZEMÍ BÝVALÉ VOLYŇSKÉ GUBERNIE V ROCE 1947,  doktora filozofie, profesora Univerzity J.A. Komenského (Bratislava, Slovensko) M. Daniše DĚJINY RUSKA V MEZIVÁLEČNÉ ČESKÉ A SLOVENSKÉ HISTORIOGRAFII (V LETECH 1918-1938 ), doktora filozofie, profesora, zaměstnance Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR  (Praha, ČR) J. Pernese  PÁD GOTWALDOVA ZETĚ: ALEXEJ ČEPIČKA A NIKITA SERGEJEVIČ CHRUŠČEV, kandidáta filozofických věd, řádného státního rady RF 1 třídy (Moskva, RF) J. Soloduchina ČESKOSLOVENSKÝ EXPERIMENT ROKU 1968 A PĚRESTROJKA V SSSR: JE MOŽNÝ „SOCIALIZMUS S LIDSKOU TVÁŘÍ“?, doktora filozofie, zaměstnance Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR  (Praha, ČR) E. Voráčka OTA ŠIK, JIŘÍ PELIKÁN A FRANTIŠEK KRIEGEL – LÍDŘI „PRAŽSKÉHO JARA“, spisovatelky L. Procházkové ODKAZ PRO BUDOUCÍ KACÍŘE a publicisty O. Soloduchina DUBNOVÉ TEZE KOMUNISTICKÉ STRANY ČESKOSLOVENSKA.

Zasedání obou sekcí bylo doprovázeno zajímavými diskuzemi. V první sekci zvláštní pozornost vyvolala otázka ohledně stupně připravenosti SSSR přijít na pomoc Československu v případě jeho střetu s fašistickým Německem. Ve druhé se živě besedovalo o ideově-teoretickém dědictví „pražského jara“.

Na zasedání byli rovněž přítomni generální konzul RF v Karlových Varech M. Leděněv, generální konzul RF v Brně A. Budajev a předsedkyně výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, profesorka, MUDr. V. Adámková. Za dva dny konferenci navštívilo více než 100 osob.