Krajské kolo konverzační soutěže v ruském jazyce 2017/2018

Krajské kolo konverzační soutěže v ruském jazyce  2017/2018

Organizace soutěže:

1.​ Soutěže jsou dobrovolné a jsou určeny jednotlivcům, kteří v době konání soutěže nepřesáhli věkovou hranici 20 let. (Žák, kterému je v době soutěže 20 let, může soutěžit.)

2.​ Žák soutěží pouze v jedné kategorii, která odpovídá jeho ročníku, popřípadě může soutěžit i v kategorii vyšší.

3.​ Žáka není možné zařadit přímo do vyššího soutěžního kola.

4.​ Ruský jazyk má kategorii SŠ III pro žáky, kteří měli či mají trvalou možnost souvisle komunikovat v daném jazyce mimo samotnou jazykovou výuku.

Jedná se zpravidla o tyto případy:

a) žák pobýval během 2. stupně ZŠ a středního vzdělávání v dané jazykové oblasti déle než šest měsíců nepřetržitě,

b) žák v rámci školní docházky se učí/učil alespoň po dobu jednoho školního roku minimálně jednomu předmětu v daném jazyce (nepočítá se samotná výuka přísl. CJ) – například navštěvuje/navštěvoval bilingvní gymnázium či jinou školu, která má povolení MŠMT k výuce některých předmětů v cizím jazyce

Do kategorie SŠ III, stejně jako do ostatních kategorií, se nezařazují žáci, pro které je daný jazyk mateřským jazykem nebo žáci žijící v bilingvní (dvojjazyčné) rodině, tj. od narození jsou vychováváni v daném jazyce, takže ho mohou používat rovnocenně jazyku mateřskému.

Kategorie ZŠ a víceletých G — je určena žákům 8. a 9. ročníků základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií; soutěž probíhá ve školním a krajském kole.

Kategorie SŠ I — je určena žákům všech typů středních škol (včetně odpovídajících ročníků víceletých gymnázií), u nichž délka výuky ruského jazyka nepřesáhla 3 roky včetně; probíhá ve školním, krajském a ústředním kole.

Kategorie SŠ II — je určena žákům všech typů středních škol (včetně odpovídajících ročníků víceletých gymnázií), u nichž délka výuky ruského jazyka přesáhla 3 roky, započítává se i výuka na ZŠ; probíhá ve školním, krajském a ústředním kole.

Kategorie SŠ III — je určena žákům všech typů středních škol (včetně odpovídajících ročníků víceletých gymnázií), kteří měli či mají trvalou možnost souvisle komunikovat v daném jazyce mimo samotnou jazykovou výuku – viz body 4 a, b; probíhá ve školním, krajském a ústředním kole.

Za zařazení žáka do příslušné kategorie odpovídá ředitel vysílající školy. Organizátoři žádají pravdivé uvedení kategorie, která odpovídá skutečným jazykovým znalostem a dovednostem žáka.

Soutěž se bude konat ve čtvrtek 22. března 2018

09.30 – 10.00 prezence, cestovné a smlouvy členů komise

10.00 zahájení soutěže

10.05 – 11.00 porozumění slyšenému a čtenému textu

11.30 – 13.00 ústní část

13.00 – 13.30 vyhlášení výsledků soutěže, předání věcných cen

Soutěž v ruském jazyce bude probíhat takto:

​ Poslech s porozuměním – přímý nebo zprostředkovaný ( např. přehravač CD ) poslech monologického

nebo dialogického textu. Kontrola porozumění – písemně ( test s výběrem odpovědí ).

​ Čtení s porozuměním

​ Konverzace se členy soutěžní poroty na dané téma. Nejprve se žák představí ( jméno, škola, město … ), poté začne konverzace na vylosované téma.

Komise konverzaci řídí, jde o besedu s monologickými projevy žáka, nikoliv pouze o monolog žáka.

​ Řešení jazykových situací za pomoci obrázků a zadané situace.

U konverzace a řešení jazykových situací se hodnotí pohotovost a kreativita, bohatost slovní zásoby, výslovnost, gramatická správnost, adekvátnost reakcí.

Konverzační témata pro kategorii ZŠ a víceletých G

O sobě

Rodina

Škola

Místo, kde žiji

Volný čas a zájmy

Nákupy a móda

Konverzační témata pro kategorii SŠ I

Rodina

Škola, povolání

Místo, kde žiji

Volný čas a zájmy

Cestování, prázdniny

Nákupy a móda

Kultura

Konverzační témata pro kategorii SŠ II, SŠ III

Stravování, ruská a česká kuchyně, zdravá výživa

Roční období, počasí, předpověď

Ochrana životního prostředí

Škola, povolání

Místo, kde žiji

Kultura

Nákupy a móda

Zdraví, životní styl

Cestování, prázdniny

Významné osobnosti ruské společnosti (sport, kultura, věda a technika atd.)

Média a jejich účinky na jednotlivce a společnost (tisk, rozhlas, film, internet)

Ústřední kolo pro kategorie SŠ I, SŠ II a SŠ III se bude konat v dubnu 2018.

Jízdné:

Organizátor poskytuje soutěžícím, pedagogickému doprovodu a členům komise soutěže úhradu jízdného při cestě na soutěž a zpět v ceně jízdenky hromadné dopravy. Jízdné bude proplaceno na základě předložené jízdenky z cesty na soutěž a podepsaného prohlášení, že při zpáteční cestě bude použit stejný dopravní prostředek. Při použití soukromého vozidla se poskytuje náhrada ve výši odpovídající ceně jízdenky hromadného dopravního prostředku dálkové dopravy. Jízdné bude proplaceno na základě vyplněného dokladu o náhradě cestovních nákladů při použití soukromého vozidla a po doložení nárokované částky, a to buď potvrzením dopravce o ceně jízdenky nebo vytištěným údajem z internetu, např. http://jizdnirady.idnes.cz.

V Příbrami dne 6. 1. 2018

Mgr. Ivana Mašková

Gymnázium, Příbram, Legionářů 402

Эта запись также доступна на: Чешский