III. mezinárodní Turgeněvská čtení

III. mezinárodní Turgeněvská čtení

Vážení přátelé!

Škola „NIKA“ (Moskva) pořádá III. mezinárodní Turgeněvská čtení, věnovaná 203. výročí narození I.S. Turgeněva a 200. výročí F.M. Dostojevského. Akce se koná za podpory Knihovny — čítárny. I. S. Turgeněva, Projektu „Přidružené školy UNESCO“ a správní rady Turgeněvské společnosti „Ruský dům“ (Baden-Baden, Německo).

Téma čtení je „Turgeněv a Dostojevskij: Člověk je tajemství“. Cílem projektu je duchovní a morální obohacení mladé generace, její seznámení s hodnotami ruské kultury, popularizace a zachování tvůrčího dědictví Turgeněva a Dostojevského. Žádosti o účast na III. mezinárodních Turgeněvských čteních budou přijímány od 1. prosince 2021. Finále bude probíhat od 27. do 29. ledna 2022, v rámci něhož budou vyhlášeni ocenění a vítězové čtení ve všech nominacích a věkových skupinách. Přihlášky jsou přijímány na oficiálních stránkách školy: https://nika-school.ru/page22159471.html.

K účasti jsou zváni žáci a studenti ve věkových kategoriích:

— od 14 do 22 let (včetně) pro zahraniční vzdělávací instituce,

— od 11 do 22 let (včetně) pro ruské státní a nestátní vzdělávací organizace.

Vítězové z řad zahraničních účastníků obdrží certifikát na kulturní a vzdělávací zájezd do Moskvy. V případě omezení, souvisejících s nákazou koronavirem, bude zájezd nahrazen hodnotným dárkem — iPadem (Apple).

Se všemi dotazy se prosím obraťte na organizační výbor čtení na e-mailu: turgenev@nika-school.ru nebo inter-turgenev@nika-school.ru

Уважаемые друзья!

 Школа «НИКА» (г. Москва) проводит III Международные Тургеневские чтения, посвящённые 203-летию со дня рождения И.С. Тургенева и 200-летнему юбилею Ф.М. Достоевского. Мероприятие организовано при поддержке Библиотеки-читальни им. И.С. Тургенева, Проекта «Ассоциированные школы ЮНЕСКО» и попечительского совета Тургеневского общества «Русский дом» (г. Баден-Баден, Германия).

Тема Чтений — «Тургенев и Достоевский: человек есть тайна».

Целью проекта является духовное и нравственное обогащение молодого поколения, приобщение его к  ценностям отечественной культуры, популяризация и сохранение творческого наследия Тургенева и  Достоевского.

Заявки на участие в III Международных Тургеневских чтениях будут приниматься с   01 декабря 2021 года. Заключительный этап пройдет с 27 по 29 января 2022 года, в рамках которого будут определены призёры и победители Чтений по всем номинациям и возрастным группам.

Заявки принимаются на официальном сайте Школы: https://nika-school.ru/page22159471.html.

 К участию приглашаются обучающиеся и студенты в возрастной категории

— от 14 до 22 лет (включительно) для зарубежных образовательных учреждений

— от 11 до 22 лет (включительно) для российских государственных и негосударственных образовательных организаций.

 Победители среди зарубежных участников получат сертификат на культурно-образовательную поездку в Москву. В случае ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией, поездка будет заменена ценным подарком – iPad (Apple).

 По всем вопросам можно обращаться в Организационный комитет Чтений по электронной почте: turgenev@nika-school.ru или inter-turgenev@nika-school.ru