LIVADIJSKÉ POSELSTVÍ MÍRU

LIVADIJSKÉ POSELSTVÍ MÍRU

My, účastníci V. mezinárodního humanitárního Livadijského fóra – zástupci Federálního shromáždění Ruské federace, vlády Ruské federace, orgánů státní moci Ruské federace, expertního a občanského sdružení, organizací krajanů, žijících v zahraničí a cizích států, které se uskutečnilo ve dnech 4. – 5. června 2019 v Jaltě, kde probíhala Jaltská konference v roce 1945, jež položila základy poválečného uspořádání světa,

usilujeme o upevňování ideálů míru a spravedlnosti a rovněž o urychlení aplikace do mysli lidí idejí ochrany mírů, jež jsou zakotveny ve stanovách UNESCO;

přiznáváme nutnost přísného dodržování všemi státy všeobecně uznávaných principů a norem mezinárodního práva pro zachování míru na celém světě;

uznáváme důležitost národní diplomacie při zlepšování vzájemných vztahů mezi národy a zeměmi, založených na principech úcty a vzájemně výhodné spolupráce;

vyzýváme k upevňování důvěry mezi národy a zeměmi, sbližování kultur a rozšiřování vzájemné spolupráce mezi zeměmi v kulturní a humanitární sféře;

vyjadřujeme znepokojení záměrným překrucováním v mnoha státech historické pravdy o událostech Druhé světové války;

rozhodně odsuzujeme snahy o zrestaurování ideologie nacismu, rozšiřování rasismu a xenofobie;

vyzýváme státy a mezinárodní organizace a rovněž světovou veřejnost, aby oslavily v roce 2020 75.výročí ukončení Druhé světové války.

Toto poselství adresujeme hlavám států, parlamentářům, mezinárodním vládním a nevládním organizacím, veřejným činitelům, vědcům, pracovníkům školství a kultury, všem, pro koho je uchování míru na naší planetě hlavní misí lidstva.

Jsme přesvědčeni, že svět bez válek se v XXI. století může a musí stát realitou, když o to budou usilovat všechny státy – členové OSN. Je třeba zastavit procesy ničení humanitárních a hodnotových základů lidské společnosti prostřednictvím falzifikace dějin, zavádění do politiky, ekonomiky a humanitární sféry extremistických ideologií a dvojitých standardů.

V moderních dějinách již tento přístup měl za následek rozpad celých států, masové oběti obyčejných lidí, nekonečný proud uprchlíků, ničení a rozkrádání objektů světového kulturního dědictví.

Jsme hluboce přesvědčeni o tom, že tyto zhoubné procesy je možné zastavit jen společným úsilím. Prosíme o podporu iniciativy uspořádat v Ruské federaci v roce 2022 světovou konferenci o náboženském a etnickém dialogu v souladu s rezolucí Valného shromáždění OSN 72/278 „Vzájemná spolupráce mezi OSN, národními parlamenty a Meziparlamentním svazem“, jež byla přijata 22. května 2018 za účelem organizace otevřené diskuze o způsobech upevňování důvěry mezi národy, podpory všeobecného míru.

Navrhujeme zahrnout do projektu rezoluce 74. zasedání Valného shromáždění OSN „Boj s „pohrdinšťováním“ nacismu, neonacismem a jinými formami praxe, které napomáhají eskalaci moderních forem rasizmu, rasové diskriminace, xenofobie a spojené s ní nesnášenlivosti“ usnesení o přiznání vítězství nad fašismem ve Druhé světové válce jako části světového dědictví lidstva a památníků bojovníkům s nacismem ve všech zemích jako světových památníků lidstva.

 

účastníci

  1. mezinárodního humanitárního Livadijského fóra

Tento článek je dostupný v: Russian